Disclaimer

Ons privacybeleid

TRICALS is een samenwerkingsverband van wetenschappers en zorgprofessionals van meerdere universitair medische centra in Europa met expertise op het gebied van ALS, PSMA en PLS. Het doel van deze samenwerking is het bereiken van onze gedeelde ambitie: het vinden van effectieve behandelingen voor ALS, PSMA en PLS.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk en ons geregistreerde adres is Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET, Utrecht, Nederland. We beheren de persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld. Dit betekent dat we de manier bepalen waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We streven naar de hoogste standaard voor gegevensprivacy, die is geïntroduceerd door de AVG. We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken via onze website (bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief), via mailing of via persoonlijke contacten.

Op de TRICALS-website verzamelen we alleen basisgegevens, waarvan speciale soorten informatie of gevoelige gegevens geen onderdeel vormen. De persoonlijke gegevens kunnen naam, functie, werkadres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten. Registratie als patiënt gebeurt op een apart platform om de maximale veiligheid van uw persoonlijke patiëntgegevens te garanderen.

Waarom hebben we uw gegevens nodig en wat doen we met uw gegevens?

Een van de doelen van onze website is u te informeren over wie we zijn en wat we doen. We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor (één van) de volgende doeleinden:

  • Om de uitvoering van onze samenwerking te garanderen, zoals vastgelegd in een voorstel, overeenkomst of contract;
  • Voor administratieve doeleinden;
  • Voor doeleinden van het TRICALS-initiatief
  • Om nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen te verzenden

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

We delen uw gegevens niet met derden voor commerciële of marketingdoeleinden. Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden gedeeld in het kader van specifieke TRICALS-activiteiten en samenwerkingsmogelijkheden.

Bepaalde persoonlijke informatie kan ook worden gedeeld met onze externe serviceproviders (zoals webhosting, nieuwsbriefsoftwareprovider enz.) alleen voor de uitvoering van deze services. Voor zover deze derden toegang hebben tot persoonlijke gegevens om deze verwerkingsactiviteiten uit te voeren, zijn ze verplicht om uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan die we met u zijn overeengekomen. We vragen die derde partijen om passende beschermingsniveaus te implementeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de bevoegde autoriteiten, en alleen als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de door u gevraagde dienst te verlenen of waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, tenzij anders aangegeven door de toepasselijke wetgeving.

Wat zijn uw rechten?

Onder de AVG heeft u het recht om kopieën in te zien van alle persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard en om dergelijke gegevens te wijzigen, corrigeren, verwijderen of exporteren. U kunt ook de verwerking van uw gegevens beperken of begrenzen of ertegen bezwaar maken. Als u op enig moment uw gegevens wilt bekijken of een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek indienen bij:

TRICALS
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET, Utrecht
Nederland

Of per e-mail aan info@tricals.org

Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij zo snel mogelijk reageren, binnen maximaal een maand. We kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we u enige informatie verstrekken.

 bijgewerkt april 2020