Fas 3

MAGNET-prövning

Plattformsprövning

MAGNET-prövningen är en innovativ klinisk plattformsprövning som undersöker flera läkemedel mot ALS samtidigt. Med denna studiedesign kan vi avsevärt öka antalet patienter som kan delta. Vi minimerar också sjukdomsbördan för deltagarna och maximerar chanserna att hitta effektiva läkemedel mot ALS.

Flera läkemedel testade på samma gång

MAGNET-plattformsprövningen gör det möjligt att undersöka flera läkemedel samtidigt. Det möjliggör snabb screening av potentiella nya läkemedel och skyndar på processen med att hitta ett botemedel mot ALS. Dessutom kan vi när som helst lägga till nya läkemedelskandidater till plattformsprövningen. MAGNET är en akronym för flerarmat (Multi-arm), adaptivt (Adaptive),
gruppsekventiellt (Group-sequential) prövningsnätverk (trial NETwork). För närvarande är 14 akademiska medicinska center från sex länder involverade i MAGNET-prövningen: Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Spanien, Sverige och Australien. Litiumkarbonat är det första lovande läkemedlet som undersöks i MAGNETprövningen. Detta läkemedel har tidigare visats vara säkert för patienter med ALS.

Läs mer om hur plattformsprövningar fungerar

Litiumkarbonat

Litiumkarbonat har en lång historia inom behandling av humörstörningar. Flertalet vetenskapliga studier har understrukit litiumkarbonatets skyddande effekter i hjärnan. En analys av ALS-patienter som behandlades med litiumkarbonat visade att patienter med en specifik mutation i genen UNC13A kan svara bättre än patienter som inte bär på denna gen. UNC13A-genen kan kopplas till prognos och symptom hos patienter med ALS. Tidigare studier har visat att litium är säkert för patienter med ALS. I MAGNET-prövningen är vårt syfte att bekräfta den fördelaktiga effekten av litiumkarbonat hos patienter som har testat positivt för homozygot mutation i genen UNC13A.

Information till deltagare

MAGNET-prövningen består för närvarande av en prövningsarm som testar effektiviteten av litiumkarbonat. Fler prövningsarmar förväntas i framtiden. Varje prövningsarm har en aktiv grupp (d.v.s. med ett riktigt läkemedel) och en placebogrupp (d.v.s. med ett placeboläkemedel). Deltagarna fördelas slumpmässigt i två steg: först till en prövningsarm och därefter till aktiv behandling eller placebobehandling. För prövningsarmen med litium har du en 2/3 (67 %) chans att få den aktiva ingrediensen (litiumkarbonat) och a 1/3 (33 %)
chans att få ett placeboläkemedel.

Det innebär att du inte kan välja en specifik behandling eller prövningsarm och att fördelningen sker slumpmässigt för dig. Varken du eller din läkare vet om du får aktiv behandling eller placebobehandling, men du vet vilken prövningsarm du ingår i.

Prövningsarmen med litiumkarbonat pågår högst 24 månader och under perioden kommer du att besöka sjukhuset var tredje månad (sammanlagt tio sjukhusbesök).

Inklusionskriterier

Inklusionskriterierna för MAGNET-prövningen skiljer sig från andra kliniska prövningar och syftar till att öka möjligheten för fler patienter med ALS att delta. Istället för en lista med strikta krav fastställer vi din lämplighet att delta i prövningen utifrån en datormodell. Denna urvalsmetod har nyligen godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Genom att använda denna modell kan mer än 75 % av patienterna delta jämfört med de 25–40 % när klassiska kriterier används.

Ytterligare inklusionskriterier anges nedan:

  • Måste vara 18 år eller äldre
  • Måste vara bärare av variationen i UNC13A-genen
  • Deltagaren får inte vara gravid eller amma
  • Deltagande i andra läkemedelsprövningar eller användning av andra experimentella läkemedel är inte tillåten
  • Patienter med Addisons sjukdom får inte delta
  • Patienter som använder icke-invasiv ventilation mer är 22 timmar per
    dag eller som har genomgått en trakeostomi kan inte delta

Du kan fortsätta med din behandling med Riluzol under hela studien.

Var kan jag registrera mig om jag är intresserad?

Om du har diagnostiserats med ALS och vill delta kan du registrera dig hos TRICALS. Skicka ett e-postmeddelande till info@tricals.org där du anger att du är intresserad av att delta i MAGNET-prövningen. Ange också ditt namn, födelsedatum och telefonnummer. Vi kontaktar dig sedan inom kort.

Registrera dig som patient
Andra prövningar
Recruiting
Fas ii

CARDINALS

Industry trial
The CARDINALS clinical research study is evaluating a study drug (Utreloxastat) to see if it can help slow ALS symptoms. Researchers will also test the safety and tolerability of the study drug and how the body responds to it. The study drug is a liquid that is swallowed 2 times a day.
Läs mer
Recruiting
Fas ii

AP101-02

In this study we investigate the safety, tolerability, pharmacodynamics markers and pharmacokinetics (how a drug is absorbed and excreted) of AP-101 in patients with familial and sporadic amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Currently, we are only looking for patients with familial ALS (caused by a SOD1 gene mutation) to participate in the study. This study is sponsored by AL-S Pharma.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

ATLAS-studie

Företagsinitierad prövning
Biogen genomför en klinisk studie för att bedöma effektiviteten och säkerheten hos ett prövningsläkemedel för vuxna som inte har några kliniska tecken eller symtom på amyotrofisk lateralskleros (ALS) (som definitivt tyder på att ALS-sjukdomen har debuterat) men som bär på en viss variant av genen superoxiddismutas 1 (SOD1).
Läs mer
Active
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning
Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening 'AMX0035' för behandling av SLA.
Läs mer
Completed
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning
Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).
Läs mer